Rejestracja podmiotów leczniczych

Przeprowadzamy procedurę rejestracji podmiotów leczniczych. Dokonujemy analizy księgi rejestrowej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i dostosowujemy zapisy rejestrowe istniejących podmiotów leczniczych do zmieniających się wymagań prawnych, aktualizujemy wpisy w rejestrze.

Sprawozdawczość statystyczna

Wspieramy podmioty lecznicze w wypełnianiu i przekazywaniu organom sprawującym nadzór sprawozdań statystycznych.

Gminne programy zdrowotne

Wspieramy gminy w opracowywaniu programów zdrowotnych.

Więcej informacji na stronie www.proartenmedica.pl.